SLUŽBY

Naše služby v oblasti vymáhania pohľadávok pozostávajú najmä z nasledovných činností:

  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok alebo balíka pohľadávok
  • zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok
  • vykonanie všetkých úkonov potrebných na zabránenie premlčania pohľadávok (napr. dosiahnutie uznania dlhu, novácia záväzku, zabezpečenie vypracovania a podania žalobného návrhu)
  • vypracovanie vnútropodnikových predpisov zabezpečujúcich minimalizáciu rizika vzniku pohľadávok – poradenstvo
  • prípadné vyhľadanie iných pohľadávok vhodných na započítanie a jeho realizácia
  • riadenie pohľadávok
  • zabezpečenie uplatňovania nárokov klienta v trestnom konaní v prípade, ak konanie dlžníka napĺňa znaky trestného činu
  • vedenie evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok.
  • sledovanie stavu pohľadávok pre registrovaných užívateľov

Ceny služieb

Ceny našich služieb sa pohybujú do výšky 30% provízie z nominálnej hodnoty pohľadávky, pričom kalkulácia je realizovaná individuálne ku každému prípadu v závislosti od jeho stupňa náročnosti a histórie portfólia predmetnej pohľadávky. V prípade, že nedôjde k vymoženiu pohľadávky od dlžníka alebo inému odsúhlasenému plneniu, klientovi nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Jednoducho povedané platíte len v prípade našej úspešnosti pri vymožení pohľadávky, pokiaľ sme my neúspešní, neplatíte nič.

Postup vymáhania

Po oslovení našej spoločnosti potenciálnym klientom (veriteľom) prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, prípadne osobne na adrese sídla spoločnosti – po odovzdaní aktuálnych informácií k pohľadávke bude záujemcovi zaslaná cenová ponuka za účelom zverenia prípadu. Po odsúhlasení cenovej ponuky si dohodneme termín úvodnej osobnej (online) konzultácie a pridelený konzultant klienta oboznámi so zmluvných vzťahom. Po podpise zmluvných dokumentov bude prebiehať komplexná analýza a následne realizácia vymoženia pohľadávky.

Komplexná analýza

Pri analýze pohľadávok sa preskúma relevantnosť dodanej dokumentácie k pohľadávke, prípadne sa vyžiada jej doplnenie od klienta. Súčasťou analýzy je preskúmanie majetkových pomerov dlžníka, miestne zisťovanie skutočností, zabezpečenie pohľadávky proti premlčaniu v prípade potreby.

Realizácia

Po dôkladnej analýze si pre dlžníka pripravíme plán postupu a návrh vymoženia pohľadávky, s ktorým bude klient priebežne oboznamovaný, avšak pre zabezpečenie diskrétnosti a ochrany majetkových záujmov súčasných aj budúcich klientov tento nebude zverejňovaný, nakoľko sa jedná o duševné vlastníctvo a KNOW-HOW spoločnosti.

Poradenstvo

Poskytujeme v oblasti prevencie vzniku pohľadávok, zároveň ich minimalizácie, ako aj znížením rizík vzniku ďalších. Posúdenie bonity pohľadávky. Iniciovanie konkurzného či reštrukturalizačného konania, exekučného konania, podanie trestného oznámenia a iné. Naši skúsení pracovníci sú vždy k dispozícii a ponúkajú klientom náležité riešenia a nevyhnutné opatrenia s individuálny prístupom.

VILIS, s.r.o.

INKASNÁ AGENTÚRA

Nad plážou 7
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 640 166,
IČ DPH: SK2022042440

Obchodný register Okr. súdu BB, oddiel: Sro, vložka č.: 10681/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 4080 9031

TELEFÓN

048 381 3132

FAX

048 412 3132

E-MAIL

vilis@polovnicibb.sk