Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie

 1. Ing. Martin Kováčik – predseda KPaŽP
 2. Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. – člen
 3. Jozef Rosenberger – člen
 4. Peter Hrachovina – člen
 5. Peter Čiampor – člen
 6. Vladimír Kostúr – člen
 7. Dušan Malatinec – člen
 8. Ing. Ján Bobák – člen
 9. Ing. Blažej Možucha – člen
 10. Miroslav Varl – člen
 11. Milan Necpál – člen