O nás

OkO SPZ Banská Bystrica ako organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho zväzu je počtom členov najväčšou poľovníckou organizáciou v okrese Banská Bystrica. Jej činnosť sa riadi ustanoveniami zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, Stanovami SPZ a ostatnými internými predpismi. Jej štatutárom je predseda a tajomník alebo iná poverená osoba. 

Od apríla 2010 je prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu členom Slovenskej poľovníckej komory. V tomto roku vznikla aj Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica. 

OkO SPZ Banská Bystrica eviduje k 1.1.2022 približne 1160 členov SPZ a zastrešuje svoje základné organizácie so sídlom v okrese Banská Bystrica. Eviduje 10 poľovníckych združení s revírom a 3 bez revíru. 

Celková výmera poľovnej plochy v okrese dosahuje takmer 70 tis. ha poľovnej plochy, pričom cca 87 % z tejto poľovnej plochy je zaradenej do jeleních poľovných oblastí J XI Vtáčnik, J XXX Nízke Tatry – juh alebo J XIV Poľana a 13 % do srnčej oblasti S VII Zvolen. 

Poľovná plocha okresu je rozdelená do 19 poľovných revírov, ktorých výmera je od 2010 ha až do 7188 ha, v priemere 3 655 ha. Takmer 50 % poľovnej plochy obhospodarujú poľovnícke organizácie SPZ (10 poľovných revírov). Zvyšok obhospodarujú Lesy SR, š.p., Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. a poľovnícke organizácie mimo SPZ. 

Vo všetkých poľovných revíroch okresu sa vyskytuje zver jelenia, srnčia a diviačia a celoplošne sa v okrese vyskytujú aj všetky tri veľké šelmy (medveď, vlk a rys). V niektorých poľovných revíroch sú lokality s výskytom tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka. 

Naša organizácia každoročne usporadúva viaceré podujatia na poli poľovníckej osvety, strelectva a kynológie. Venujeme sa práci s deťmi, organizujeme okresné súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva a z nich najlepší nás úspešne reprezentujú na celoslovenských súťažiach. V okrese aktívne funguje Klub trubačov, ktorý sa zúčastňuje osvetových, streleckých a kynologických podujatí.