Celá príprava sa v zmysle v zmysle vyhlášky č. 344/2009 – §39 až §50 delí na 4 časti:

 • teoretickú prípravu
 • praktickú prípravu
 • streleckú prípravu so skúškou zo streľby
 • samotnú skúšku z poľovníctva

Teoretická príprava trvá 70 vyučovacích hodín a prednáša sa počas nej učebná látka podľa skúšobných predmetov pre skúšku z poľovníctva:

 1. poľovnícka osveta
 2. poľovnícka zoológia a biológia
 3. starostlivosť o zver a choroby zveri
 4. lov zveri a poľovnícke plánovanie
 5. poľovnícka kynológia
 6. právne predpisy na úseku poľovníctva
 7. poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Na prvej hodine Vám bude odovzdaný rozpis všetkých prednášok a „Záznam o uchádzača o prvý poľovný lístok“, do ktorého si budete zapisovať absolvované prednášky. Úspešné ukončenie teoretickej prípravy Vám do „Záznamu…“ potvrdí organizátor, ak absolvujete najmenej 60 vyučovacích hodín. Chýbajúce hodiny do tohto limitu si musí konkrétny účastník doplatiť ako individuálne doučovanie. Pred každou prednáškou sa vystavuje prezenčná listina účastníkov, ktorá môže byť predmetom kontroly či už Slovenskej poľovníckej komory alebo Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor.

Po ukončení teoretickej prípravy dostanete:

 1. doporučujúci list pre výkon praktickej prípravy v rozsahu 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov. Miesto výkonu praktickej prípravy dohodneme s užívateľmi poľovných revírov alebo si ho vyberiete individuálne. Vykonávanie praktickej prípravy, jej konkrétne činnosti, počet hodín (napríklad prikrmovanie, oprava poľovníckych zariadení, účasť na poľovačkách – iba ako pomocník, sčítanie zveri, atď…) Vám potvrdzuje priebežne poľovnícky hospodár toho poľovného revíru, v ktorom sa prax vykonáva. Na základe zlých skúseností z minulosti Vám odporúčame, aby ste „Záznam uchádzača“ mali v osobnej úschove, pretože na záverečnú skúšku môže byť pripustený predsedom skúšobnej komisie len ten, kto odovzdá tento záznam úplný v zmysle Skúšobného poriadku!
 2. pozvánku na streleckú prípravu a skúšku zo streľby, ktorá pozostáva zo štyroch cvičení s poľovníckymi zbraňami, ústnej skúšky zo zásad bezpečného zaobchádzania so zbraňou, konštrukcie zbrane a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva a samotnej skúšky zo streľby. Na skúške zo streľby musíte podať nasledujúci výkon: trafiť brokovnicou minimálne 3 z 10 terčov a nastrieľať malokalibrovkou minimálne 40 bodov zo 100 možných na 50 metrov. Na streleckom výcviku Vám detailne ukážu, ako bezpečne manipulovať si zbraňou, ako správne mieriť atď. Ak sa Vám nebude dariť, (väčšinou tie „holuby“ sú problémovejšie), môžete požiadať o kondičné streľby, ktoré si zaplatíte zvlášť, aby ste na skúške zo streľby pred delegovaným komisárom z SPK uspeli. Dosiahnuté výsledky Vám zapíšu do záznamu.

Po absolvovaní praktickej prípravy podľa skúšobného poriadku si môžete podať žiadosť o vykonanie skúšky z poľovníctva v termíne, ktorý určí OPK Banská Bystrica. Ak sa nemôžete v tomto termíne na skúšku z vážnych dôvodov dostaviť, môžete ju vykonať v inom termíne u iného organizátora. Skúška z poľovníctva pozostáva zo skúšobného testu, ktorý má 70 otázok – po 10 z každého predmetu. Test vygeneruje počítač z informačného systému www.polovnickeskusky.sk a na jeho vypracovanie máte 120 minút čistého času. Skúšku z poľovníctva úspešne vykonáte, ak označíte v skúšobnom teste najmenej 80% všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50% správnych odpovedí z každého predmetu. Ak na skúške neprospejete, môžete si po dvoch mesiacoch od konania riadnej skúšky podať žiadosť o opravný termín. 

Pre úspešné vykonanie testu je nevyhnutné, aby ste si priebežne študovali Zákon o poľovníctve č. 274/2009 a jeho vykonávaciu vyhlášku č.344/2009, Zákon o strelných zbraniach a strelive č.190/2003 Z.z., odbornú poľovnícku literatúru a hlavne vykonávali demo-testy.

Po úspešnom absolvovaní skúšky z poľovníctva môže uchádzač vykonať doplnkovú skúšku na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva na poľovné účely (§ 51 vyhlášky č.344/2009). Skúška sa vykonáva ústne z 3 vylosovaných otázok. Ak skúšobná komisia vyhodnotí odpovede kvalifikačným stupňom „vyhovel“, uchádzač získa zbrojný preukaz skupiny D. Kto zbrojný preukaz už má, na základe predloženého vysvedčenia zo skúšky z poľovníctva mu na Okresnom riaditeľstve policajného zboru len rozšíria jeho zbrojný preukaz aj na skupinu D.

A čo ďalej? V okresnej organizácií v mieste trvalého bydliska môžete požiadať o členstvo v Slovenskom poľovníckom zväze a zároveň sa poistiť proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva. Takéto poistenie je povinné – § 2 Zákona o poľovníctve. Členstvom v SPZ sa automaticky stanete aj členom v Slovenskej poľovníckej komore, ktoré je tiež povinné zo zákona. Takže Obvodná poľovnícka komora Vám vystaví poľovný lístok, so zbrojným preukazom si kúpite poľovnícku zbraň a môžete začať vykonávať právo poľovníctva a to ako člen užívateľa poľovného revíru alebo ako hosť na napr. spoločných poľovačkách alebo na poplatkových poľovačkách.

Takáto je v krátkosti tá cesta, ktorú musíte vykonať od prvej prednášky po prvú poľovačku. Viac informácií Vám poskytneme v priebehu prípravy na skúšku z poľovníctva.