Členovia PZ Bukovina Poniky spolu so žiakmi ZŠ Poniky sa zapojili do výzvy čistý revír = čistá príroda a vyzbierali viac než 20 vriec drobného odpadu a iný nadrozmerný odpad z vodného toku Vladárka. Všetkým zúčastneným ďakujeme.